top of page
Zebra Crossing

מתמטיקה

מהו המרחק 2 מטר?

יחסים ומרחק (איריס אושר)

בואו נבין יחד מהו מרחק של 2 מטר:

שני מטר שווים ל...? וכמה סנטימטרים? ומילימטרים?

ואיך זה נראה?

בואו נצלם צילומים שונים המייצגים מרחק של 2 מטר.

בצילומים יש להקפיד ולהתייחס לדימויים ולנושא, לנקודות המבט, לזוויות הצילום, לצבעוניות ולמיקוד.

כל התלמידים יבחרו ויציגו במליאה את שני הצילומים הטובים ביותר.

ניתן לעבוד בזוגות.

לצד התמונות יוסיפו התלמידים תיאור של תהליכי עבודה, התלבטויות ובחירות,

וכן טקסט רלוונטי ומכובד, מהספרות, שירה, קולנוע או רשתות חברתיות.

 

בהצלחה!

 

bottom of page